Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt vállalkozásunk adatvédelmi szabályairól.

 1. Adatkezelési alapelveink
  1. Személyes adatait jogszerűen, az Ön számára átlátható módon kezeljük.
  2. Személyes adatait csak a meghatározott, értelem- és jogszerű célból gyűjtjük és kizárólag ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon kezeljük.
  3. A gyűjtött és kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, csak a szükségesre korlátozódnak.
  4. Vállalkozásunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükségszerűen naprakészek legyenek.
  5. A személyes adatokat úgy tároljuk, hogy Ön csak a személyes kezelése céljainak eléréséhez szükséges mértékben és ideig legyen azonosítható
  6. Megfelelő szervezeti és technikai intézkedések alkalmazásával biztosítjuk adatainak biztonságát azok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben.
    
   Vállalkozásunk az Ön személyes adatait
  7. Az Ön előzetes hozzájárulásán alapuló, csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel.
  8. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erről külön tájékoztatjuk.

 

 1. Az adatkezelő adatai
  1. Vállalkozásunk neve: Notaris Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. Vállalkozásunk székhelye: 7400. Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
  3. Vállalkozásunk levelezési és postacíme: 7400. Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
  4. Vállalkozásunk honlapja: www.notaris.hu
  5. Vállalkozásunk telefonszáma: +36303283400
  6. Vállalkozásunk email címe: info@notaris.hu
  7. Vállalkozásunk adószáma: 23998577-2-14
  8. Vállalkozásunk cégjegyzékszáma: Cg. 14-09-312808
  9. Vállalkozásunk honlapjának üzemeltetője: Notaris Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   1. Székhelye: 7400. Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
   2. Telefonszáma: +36303283400
   3. E-mail címe: info@notaris.hu
   4. Vállalkozásunk a GDPR 37, cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
  10. Vállalkozásunk tárhely szolgáltatója:
   1. Tárhely szolgáltatónk neve: Kismester bt.
   2. Tárhely szolgáltatónk székhelye: Velence Solt köz 20
   3. Tárhely szolgáltatónk Email címe: gsay@kismester.hu

 

Adatkezelés célja és az adatkezelés céljából végzett tevékenység megnevezése

Jogalap

kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

 • cél: A honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása.

Szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása.

A rosszindulatú oldallátogatók azonosítása.

A látogatottság mérése.

Vállalkozásunk jogos érdeke

IP címek

Látogatás időpontja, időtartama

Látogatott oldalak adatai

Látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Visszavonásig, illetve törlésig

Regisztráció

 • Cél: Látogatók számára teljesebb felhasználói élmény nyújtása
 • Értesítés üzemszünetről, elérhetőségeink módosulásáról stb.

Hozzájárulás

Vezeték és keresztnév

Születési időpont (16 és/vagy 18. életév betöltésének igazolásához)

Email cím

 

Regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél szolgáltatás

 • Cél: Kapcsolattartás

Akcióinkról, új termékeinkről értesülhet

Hozzájárulás

Teljes név, születési idő (16 vagy 18. életév betöltésének igazolásához szükséges, e-mail cím

Hírlevélről történő leiratkozásig

Ügyintézés, panasz

 • cél: Vállalkozásunk üzletmenetének biztosítása

Hozzájárulás

Számla- és szállítási cím (webshop-szolgáltatásunkhoz nélkülözhetetlen),

Email cím,

Telefonszám (kiszállítás biztonságának növeléséhez, külön hozzájárulására)

 

 

Weboldalunk látogatóitól csak önkéntes regisztrációjuk során kérjük személyes adataikat. Bizonyos adatok (telefonszám) megadását megelőzően önkéntességre külön felhívjuk figyelmét.

Személyes adatait csak az Ön által engedélyezett célból kezeljük.

Személyes adatait harmadik fél számára semmilyen formában nem adjuk át.

Általunk kezelt személyes adatai:

 • IP-cím: Szükségesek a weboldal betöltésekor fellépő esetleges problémák diagnosztizálásához,a weboldal adminisztrációjához. Az IP-cím olyan számsorozat, mellyel az internetes felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Önmagukban a felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket vonhassunk le.
 • E-mail cím és név: Csak Ön által önkéntesen megadott módon juthatunk hozzá.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • Az adatkezelés az Ön által önkéntes adatközlés időpontjával kezdődik és az Ön törlési kérelméig tart.

 

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az infootaris.hu email címünkre, illetve 7400. Kaposvár, Nagyszeben u. 2 postacímünkre küldött levelében foglaltakra maximum 28 naptári napon belül, írásban, a megkeresés formájában, az Ön által megadott címre válaszolunk.

Tudnivalók honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

 • Személyes adatait Ön önkéntesen bocsájtja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve vállalkozásunkkal történő kapcsolattartás során.
 • Ezért kérjük, fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős.
 • Amennyiben Ön nem saját, hanem más személy adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhasználással rendelkezik.
 • Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
  • a regisztráció törlésével
  • az adatkezelés hozzájárulás visszavonásával
  • A regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez, vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával, vagy zárolásának kérésével.
   • A hozzájárulás visszavonásának regisztrációját 10 munkanapos határidővel vállaljuk. Ezt követően adatait kizárólag jogszabályi előírásoknak megfelelő, legszükségesebb mértékben tároljuk.
  • Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el, vagy vállalkozásunkat támadja, az adott látogató regisztrációjának azonnali megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve - szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának, vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Tudnivalók direkt marketing és hirlevél célú adatkezelésünkről

 • Ön, regisztrációja során tett nyilatkozatával, vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztrációs felületünkön tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – hozzájárulása visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírleveleket továbbítunk (Grtv. 6. §).
 • Hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen, vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
 • A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük.
 • A direkt marketing és hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
  • A hozzájárulás visszavonásának regisztrációját 10 munkanapos határidővel vállaljuk.

Egyéb adatkezelési kérdések

 • Az Ön adatait kizárólag jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra ne használhassák. (2. pont)
 • Bírósági, ügyészségi és egyéb hatósági (rendőrség, NAV, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) számára tájékoztatás adása, adatok közlése, vagy iratok rendelkezésre bocsájtása jogszabályi kötelezettségünk. Ezért az ilyen megkereséseknek a megkeresés céljának megvalósításának elengedhetetlenül szükséges mértékben eleget kell tennünk.
 • Vállalkozásunk adatkezelésében és/vagy feldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
 • Az Ön személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük. valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és minden egyéb jogosulatlan felhasználástól.
 • Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel, elzárva tartjuk. Technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Ezért weboldalunkon történő adattovábbításért nem tudunk teljes körű felelősséget vállalni.
 • A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük Önt, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel ne ossza meg!

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Adatkezelésről tájékoztatást kérhet
 • Kérheti általunk kezelt adatainak helyesbítését
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével)
 • Bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • Felügyelő hatóságnál panaszt emelhet, illetve eljárást kezdeményezhet (https//naih.panaszugyintezes-rendje.html)

Felügyelő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhelye: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36(1)391-1400
 • Fax: +36 (1)3911410
 • E-mail: ugyfelszolgalataih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Kérésére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól, elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről,
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 20napon belül (legfeljebb azonban 28napon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat.

Tájékoztatásunk ingyenes, kivéve, ha Ön folyó évben azonos adatkörre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet hozzánk. Amennyiben az Ön által jogellenes adatkezelésünk bebizonyosodik, illetve tájékoztatáskérése helyesbítéshez vezetett, az Ön által megfizetett költségtérítést visszatérítjük.

Tájékoztatását csak törvényben foglalt esetben tagadhatjuk meg, jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről történő tájékoztatással.

Vállalkozásunk az Ön személyes adatainak helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az ön jogos igényét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük a kérelem kézhezvételét követő 20 napon belül (legfeljebb 28 napon belül) írásban, vagy - az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozás a lehető legrövidebb időn belül, 20 napon belül (legfeljebb 28 napon belül) megvizsgáljuk és döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk kérése teljesítését, ha bizonyítani tudjuk, hogy kényszerítő erejű, jogos igények bizonyítják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy azok védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerinti illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, mielőtt felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg vállalkozásunkat!

Főbb irányadó jogszabályok

 • Természetes személyek és személyes adatok kezeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.notaris.hu weboldalon történik.

 

Kaposvár, 2018. 05. 01.